Download onze voorwaarden in PDF

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Borero C.V.

Borero hanteert bij al haar verkopen de onderstaande voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Borero;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Borero fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Borero georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Borero en consument en op elk aanbod van eerstgenoemde.

2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de Borero de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Borero bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.

3. Borero treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen voor online betalingen.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Borero zal nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen.

3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Borero niet.

4. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de:

- prijs inclusief belastingen;

- kosten van aflevering indien van toepassing;

- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;

- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW).

2. Verpakkings- of verzendkosten, indien van toepassing, staan duidelijk bij het aanbod apart vermeld.

2. Borero behoudt zich het recht om de aangeboden prijzen, verpakkings- en verzendkosten te allen tijde te wijzigen. Dit geldt uiteraard niet voor reeds bevestigde bestellingen.

Artikel 6 – Disclaimer

Borero sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie betreffende het aanbod. Zonder nadere aankondiging behoudt Borero het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het aanbod en de prijzen.

Artikel 7 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen volledig te worden voldaan alvorens Borero tot bezorging van de bestelling overgaat.

2. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Borero te worden medegedeeld.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de

consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Borero retourneren, volgens de door Borero aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien objectief te constateren is dat de consument het geleverde product feitelijk in gebruik heeft genomen, vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal Borero de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

2. Borero erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Borero.

4. Het adres dat de consument aan Borero heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

5. Borero zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen veertien dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Artikel 11 – Garantie

1. Een door Borero, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument heeft ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Borero ten opzichte van de consument, op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

2. Borero biedt consumenten 1 jaar garantie op fabricagefouten.

3. Borero garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.

4. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.

5. Borero behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De consument kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel.

6. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

7. De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, beschadigd door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.

8. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder

9. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borero enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verrichte c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

10. Buiten de garantie vallen transportschade bij eigen vervoer of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.

 

Artikel 12 – Conformiteit

Borero staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Privacy statement

Borero zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van consumenten beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Borero verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Borero noodzakelijk is.

Artikel 14 – Inspectie en reclamaties

1. Consument is verplicht om binnen 3 werkdagen na ontvangst de bij Borero aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Borero.

3. Borero zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen

een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en

beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Borero binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klant een beroep doet op een door Borero gegeven garantie, dient de klant Borero gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.

5. De garantiebepalingen en koopprijzen die op het moment van aankoop gelden, worden bij verrekening gehanteerd.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Borero en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.